Common phrases and greetings in Thai

If you’re planning to travel to Thailand, it’s important to know some basic Thai greetings and phrases to help you navigate your way around the country. Here are 50 of the most common Thai greetings and phrases that you might need:

 1. Hello: สวัสดี (s̄wạs̄dii)
 2. Goodbye: ลาก่อน (lâa kŏn)
 3. Thank you: ขอบคุณ (khǒb khun)
 4. Excuse me: ขอโทษ (khǒ tôt)
 5. I’m sorry: ขอโทษค่ะ/ครับ (khǒ tôt khaa/kráp)
 6. Yes: ใช่ (chai)
 7. No: ไม่ (mâi)
 8. How are you?: สบายดีไหม (s̄bāai dii măi)
 9. What is your name?: คุณชื่ออะไร (khun chêu à-rai)
 10. My name is…: ผมชื่อ… (phŏm chêu…)
 11. How much is this?: นี่เป็นราคาเท่าไร (nii bpen râakaa thâo rai)
 12. Can you help me?: คุณช่วยผมได้ไหม (khun chûai phŏm dâi măi)
 13. Where is…?: …อยู่ที่ไหน (yûu thii năi)
 14. How do I get to…?: ผมจะไป…อย่างไร (phŏm jà bpai…yàang rai)
 15. Do you speak English?: คุณพูดภาษาอังกฤษได้ไหม (khun phûut phaasăa âng-grît dâi măi)
 16. I don’t understand: ผมไม่เข้าใจ (phŏm mâi kâo jai)
 17. Delicious: อร่อย (aròi)
 18. I am full: ผมเต็มแล้ว (phŏm tem láew)
 19. I am hungry: ผมห
 20. Fine, thank you: สบายดีครับ / ค่ะ (s̄bāai dii khráp / k̄hâ)
 21. Can you repeat that?: คุณสามารถพูดซ้ำได้ไหม (kun s̄āmārt pûut s̄ạm dâi măi)
 22. My name is ___: ฉันชื่อ ___ (chăn chêu ___)
 23. How much does this cost?: นี่เป็นราคาเท่าไร (nii bpen râakaa tâo rai)
 24. Can I have a discount?: ฉันสามารถซื้อส่วนลดได้ไหม (chăn s̄āmārt s̄êu s̄wạn lọt dâi măi)
 25. Can I see this?: ฉันสามารถดูนี่ได้ไหม (chăn s̄āmārt dûu nii dâi măi)
 26. Can I try this on?: ฉันสามารถสวมนี่ได้ไหม (chăn s̄āmārt s̄wạm nii dâi măi)
 27. Can I pay with a credit card?: ฉันสามารถชำระด้วยบัตรเครดิตได้ไหม (chăn s̄āmārt chamrá dûay bàt krêt dit dâi măi)
 28. Can I pay in cash?: ฉันสามารถชำระเงินสดได้ไหม (chăn s̄āmārt chamrá ngern sỏt dâi măi)
 29. How many do you have in stock?: ที่นี่มีในสต๊อกกี่ชิ้น (thîi nii mii nai s̄tọk gii chîn)
 30. Is this a sale price?: นี่เป็นราคาขายไหม (nii bpen râakaa k̄hāi măi)
 31. Where is ?: ___ อยู่ที่ไหน ( yuu thii nai)
 32. Can you show me on the map?: คุณสามารถแสดงบนแผนที่ได้ไหม (kun s̄āmārt s̄ādạng bohn p̄hạn thîi dâi măi)
 33. How do I get to ___?: ฉันจะไปที่ ___ อย่างไร (chăn jà bpai thîi ___ yàng rai)
 34. Can you give me directions?: คุณสามารถให้คำแนะนำได้ไหม (kun s̄āmārt hâi kam nạe nam dâi măi)
 35. Is it far from here?: นี่ไกลไหม (nii glai mai)
 36. Can you tell me where the nearest ___ is?: คุณสามารถบอกให้ฉันทราบว่า ___ ใกล้ที่สุดอยู่ที่ไหน (kun s̄āmārt bòk hâi chăn s̄aráp wâ ___ glâi thîi sut yuu thîi nai)
 37. Can you lead me there?: คุณสามารถนำฉันไปที่นั่นได้ไหม (kun s̄āmārt nam chăn bpai thîi nán dâi măi)
 38. How long will it take to get there?: ต้องใช้เวลาเท่าไรในการไปที่นั่น (dtông châi wẹlā tâo rai nai gaan bpai thîi nán)
 39. Is it walkable?: สามารถเดินไปได้ไหม (s̄āmārt dern bpai dâi măi)
 40. Help!: ช่วย! (chûai)
 41. Call the police!: โทรติดต่อตำรวจ! (tôr dtìdtor tamrûat)
 42. Call an ambulance!: โทรติดต่อรถพยาบาล! (tôr dtìdtor rót p̄hayāban)
 43. I need a doctor!: ฉันต้องการแพทย์! (chăn dtông gaan p̄hạtay)
 44. Where is the nearest hospital?: โรงพยาบาลใกล้ที่สุดอยู่ที่ไหน (rong p̄hayāban glâi thîi sut yuu thîi nai)
 45. I am feeling sick: ฉันรู้สึกไม่สบาย (chăn rûu sẹk mâi s̄bāai)
 46. Can you call a taxi for me?: คุณสามารถโทรเรียกรถแท็กซี่สำหรับฉันได้ไหม (kun s̄āmārt tôr riiak rót tạk sêe s̄amráp chăn dâi măi)
 47. I lost my way: ฉันหลงทาง (chăn long thaa)
 48. I need assistance: ฉันต้องการความช่วยเหลือ (chăn dtông gaan khwām chûai lêua)
 49. Stop thief!: หยุดโจร! (yùt jon)
 50. I love you ฉันรักเธอ” (chăn rák tẹr)

In Thai there are some things you need to remember:

If you’re male, you’ll end your greetings in ‘Krap’
If you’re female, you’ll end your greetings in ‘Ka’

If you’re male, you’ll refer to yourself as ‘Pom’
If you’re female, you’ll refer to yourself as ‘Chan’

About the Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may also like these